Skip to main content

Regulamin RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych)

1. Postanowienia ogólne:
a. Niniejszy regulamin określa zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej “RODO”).
b. Administratorem danych osobowych jest PHU SIGMA Joanna Nowak Ul. Armii Krajowej 6/3, 98-200 Sieradz NIP 827 210 66 04 , zwana dalej “Administratorem”.
c. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: odo@sigma-bud.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. Cele przetwarzania danych osobowych:
a. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz w celach marketingowych, informacyjnych i statystycznych.
b. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w RODO, a dane są zbierane i przechowywane w sposób bezpieczny.
c. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji usług.

3. Prawa osób, których dane dotyczą:
a. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
b. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
c. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

4. Zabezpieczenia danych osobowych:
a. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą czy też zniszczeniem.
b. Wszelkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do zachowania poufności w stosunku do danych osobowych.

5. Postanowienia końcowe:
a. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Administratora.
b. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie po upływie 7 dni od ich ogłoszenia na stronie internetowej Administratora.